domingo, 23 de diciembre de 2018

MOȘTENIRE

Imagen Pinterest


MOȘTENIRE
Departe acum de coagulul elipsei, nu mai e nevoie de cortegii, nici de exoduri. — Mi-e de ajuns poțiunea moștenită și scapularul batjocurii și doliul din jurul gâtului.

Din cartea ”Antipozii oglinzii”, 2018
Traducerea Elisabeta Botan
HERENCIA
Lejos ya del coágulo del eclipse, no hacen falta más cortejos, ni éxodos. —Me es suficiente el brebaje heredado y el escapulario de escarnio y luto alrededor de mi cuello.

Del libro: “Antípodas del espejo”, 2018
©André Cruchaga

DEVASTARE

Imagen Pinterest

DEVASTARE
În întuneric, degetele înfipte în abis şi reprimarea poftelor sărind peste crăpăturile circumcizate ale setei. Pare o eternitate beatitudinea pierderii, rupând coşmarurile unde se amestecă toate sacrificiile posibile. Corpul aluviunii nu este o pasăre de trecere de centurile mortale ale opulenței. Uneori trebuie doar să mori pentru a înţelege limbajul absolut. Sau să întorci spatele  înălţimilor. Sau să expiri în dune tot mirajul. (Întotdeauna trebuie să ai răbdare în faţa colţilor amenințători ai bestiei  rӑspândite în cele mai adânci unghere. Tot iadul s-a lipit de ulciorul de rouă al rănii.)

Distanţa, deşi mizerabilă, îmi dă iertarea necesară pentru atragerea suflării atâtor prădări. Așadar, evit ruşinea frisoanelor şi devastările care produc nenumăratele scântei ale valurilor.

©André Cruchaga, 22.12.2018
© Ioana Haitchi.Traducerea, 23.12.2018, Klausenburg

DEVASTACIÓN
En la oscuridad, los dedos incrustados en el abismo y el pespunte de ansias saltando sobre las grietas circuncidadas del guiso. Parece una eternidad la beatitud del extravío, romper las pesadillas donde se mezclan todos los degüellos posibles. El casco de los aluviones no es un ave de paso en los mortíferos centavos de la opulencia. A veces sólo hay que morir para entender el lenguaje del absoluto. O girar al revés de las alturas. O exhalar en el médano todo el espejismo. (Siempre hay que ser paciente frente a los colmillos del zumbido de la bestia descuartizada en el rincón de las vegetaciones más espesas. Todo el infierno está ceñido al cántaro de rocío de la herida.)

La distancia, aunque miserable, me da la absolución necesaria para remolcar el aliento de tantas depredaciones. Y así, evitar la turbación de los escalofríos y las devastaciones que producen las innumerables centellas del oleaje.

Del libro: “Antípodas del espejo”, 2018
©André Cruchaga, 

ARTIFICIU

Imagen Pinterest


ARTIFICIU
A trebuit să ne prefacem, atunci, fiecare tortură: întunericul irascibil al statuilor, chiar şi moartea orgasmică a epifaniilor, sau acea coroană de chiparos a absolutului. Cu buzunarele până la gâtul suferinţei, această soartă a greutății inexpresivului. (Uneori, primăvara plumburie a după-amiezii și ferestrele speriate ale ochilor mei: înainte de muţenie, tot adevărul e suspicios. Astăzi, iminentă și incoloră, acea vârstă rătăcitoare a incendiilor, marea viselor în coșmarurile mele.) Du-te şi umblă, întorcându-te la vest.

Din cartea: Antipozii oglinzii, 2018


©Ioana Haitchi
©  André Cruchaga
© Traducerea, 23.12.2018, Klausenburg

ARTIFICIO
Había que fingir, entonces, cada tortura: la irascible oscuridad de las estatuas, aun la muerte orgásmica de las epifanías, o esa corona de ciprés del absoluto. Con los bolsillos hasta el cuello de la angustia, esta suerte del peso de lo inexpresivo. (A ratos, el manantial plomizo de la tarde y las ventanas ahuyentadas de mis ojos: ante la mudez, toda verdad es sospechosa. Hoy, inminente e incolora aquella edad errante de incendios, el mar del sueño en mis pesadillas.) Ve y anda, volviéndote al poniente.

Del libro: Antípodas del espejo, 2018
©André Cruchaga

domingo, 15 de julio de 2018

MEMORIA ULEIULUI

Imagen: Pinterest


MEMORIA ULEIULUI
În interiorul gâtului, mâna ușoară a vântului și muzica mereu vie a pinilor. (Fiecare nuditate vine peste propria sa lumină, această memorie care ne aminteşte de umbre.)

În ochi, braţele pământului şi răpirea lui infinită.

Totul e necruţător şi dur, ca granitul îmbrăţişat de ruguri antice. Timpul este al nimănui şi merge la întâlnirea noastră: apasă așternutul frunzelor de-a lungul orelor.

Începând de azi îmi rămâne doar setea şi nuanţele uleiului din copilărie.

Dacă trăiesc, este pentru a strânge această durere intensă de a fi, mușcând resturi de țărână, înălțându-mă în atât de multe răsărituri scufundate. (Pieptul se cutremură în frigul lui neajutorat și inexorabil, târându-și cenușa cu sicriele lor iubitoare.)

Din Poemele neîncrederii, 2018
©André Cruchaga
©Ioana Haitchi, traducerea, 15.07.2018, Klausenburg
Imagine: Pinterest
MEMORIA AL ÓLEO
Dentro de la garganta, la mano ligera del viento y la música siempre viva de los pinos. (A cada desnudez le sobreviene su propia luz, esa memoria que nos recuerda las sombras.)

En el ojo, los brazos de la tierra y su arrebatado infinito.

Todo es implacable y adusto como el granito abrasado por piras antiquísimas. El tiempo es de nadie y pasa a nuestro encuentro: deprime la fronda espesa de la hojarasca encima de las horas.

Del hoy, sólo me queda la sed y los matices al óleo de la infancia.

Si vivo es para acumular este dolor intenso de ser, morder los residuos del barro, afirmarme en tantos amaneceres sumergidos. (El pecho se estremece con su frío inerme e inexorable, reptan las cenizas con sus féretros amorosos.)

De Poemas del descreimiento, 2018
©André Cruchaga
Imagen: Pinterest

miércoles, 27 de junio de 2018

MOTEL

Imagen Blog de Ioana Haitchi

MOTEL
Îți amintești de pasărea naufragiată în mlaștină cu fantasme și mirosuri degradante și cu privirea incitantă de manechin? În locul valului ajuns la țărm, ceața ce inundă firele revelației, albastrul elicelor din picăturile expirației, sferele înalte ale clipirilor. În fiecare lună au poftă pentru locuitele corpuri, în funcție de geometria petalelor, aşadar, atingerea amorfă în rotația terifiantă din asfixiere. (Între timp, îmi place să văd de aici, pânzele de păianjen ale supraaglomerării politicii și politicienilor cu negocierile lor, cât de mare e plata uimirii, a piciorului pătruns în sârma ghimpată, îndârjirea respirației târzii în scintilația norului deghizat? Oare, nu cumva suntem cu toții goi sau muribunzi? Tu, sofist în teorii depășite. Și ce ne spun doctoratele obtuze, labirintul epuizat al măștii? În cele din urmă rămânem cu operațiunile matematice ale licuricilor în limba engleză, înainte de sângerarea spermei: îmbătrânim ca nişte mercenari cu o anumită fascinație pentru nitroglicerină; alții mușcă din momeala crucii la viteza unui jet, fără să observe chiar farsa, aceea care ocupă statusuri privilegiate.) La toate astea se adaugă lipsa de claritate a cerului din interiorul acestor patru pereți, unde încercăm următorul orgasm: dar ne lipsește oxigenul porilor, pentru oscilația voluptoasă a trapezului. Cu tot acest spectacol, suntem plini de foame, mergem de la un colț la altul, așa cum ne este obiceiul.

© André Cruchaga, Barataria, 06.VIII.2012
©Hioana Haitchi , traducerea, 27.06.2018, Klausenburg
Foto: InternetMOTEL
¿Te acuerdas del pajarillo náufrago en el pantano con fantasmas y olores degradados y las miradas excitantes del maniquí? En vez de la ola sobre el litoral, el vaho cunde las hebras de la revelación, azul de hélices en las gotas de la exhalación, altas esferas alrededor del parpadeo. Todos los meses tienen lujuria de cuerpos habitados acordes a la geometría de los pétalos, ahí, el tacto amorfo en la rotación despavorida de la asfixia. (Entre tanto, me gusta ver desde aquí, las telarañas del hacinamiento de la política y los políticos con sus negociaciones, cuánto vale el pago del asombro, la metida de patas en las alambradas, el empecinamiento de la respiración tardía en el centelleo de la nube disfrazada? Acaso, ¿todos estamos desnudos o moribundos? Vos, sofista de teorías en desuso. ¿Qué nos dicen los doctorados obtusos, el exhausto laberinto de la máscara? Al final que nos queda de las operaciones matemáticas, de la luciérnaga en las ingles, del sangrado previo a la esperma: envejecemos como viles mercenarios con cierta fascinación por la nitroglicerina; otros muerden el anzuelo de la cruz a la velocidad de un Jet, sin siquiera darse cuenta de la farsa, esa que ocupa los lugares privilegiados del Estado.) A todo esto añadimos, la poca claridad del cielo que hay dentro de estas cuatro paredes, donde intentamos el próximo orgasmo: pero nos falta el oxígeno de los poros, para el vaivén voluptuoso del trapecio. Con todo este espectáculo, nos llenamos de hambre, andamos de una esquina a otra, como es la costumbre.

© André Cruchaga, Barataria, 06.VIII.2012
© André Cruchaga și Ioana Haitchi – Copyright – Toate drepturile rezervate

martes, 26 de junio de 2018

ACVARIU PREDESTINAT

Imagen Pinterest

ACVARIU PREDESTINAT
Ne inundă acvariul predestinării şi sfinxul îndepărtat al catargelor. În adâncurile strigătului, spumele roşii ale fosforescenței. (Uriase guri mușcă lemnul din roca tropicelui reînviat. Prin amuleta viselor, poţiunile lichide ale furtunii.)

Apoi, acoperişurile vagi ale focului. Marea înecată şi infinită.

Şi chiar şi strălucirea totală a rănii.

(Apoi, dau la o parte dezordinea și astfel, poate, setea care încă îmi pătrunde în gât: sunt din nou om cu ochii mei scufundați în apus.)


Din Poemele neîncrederii, 2018.
© André Cruchaga
© Traducerea Ioana HAITCHI, 25.06.2018, Klausenburg

ACUARIO PREDESTINADO
Nos inunda el acuario de la predestinación y su remota esfinge de mástiles. En las bodegas del grito, las espumas rojas de la fosforescencia. (Enormes bocas muerden la madera de la roca del trópico resucitada. A través del amuleto de los sueños, las poluciones líquidas de la tormenta.)

Después, los vagos techos de la fogata. El mar ahogado e infinito.

Y hasta el resplandor henchido de la herida.

(Luego sacudo el desorden y así, acaso, la sed que todavía perviva en la garganta: vuelvo a ser humano con mis ojos hundidos en el poniente.)

De Poemas del descreimiento, 2018.
© André Cruchaga

martes, 19 de junio de 2018

CÂNTEC DE LEAGĂN

Imagen Pinterest

CÂNTEC DE LEAGĂN
În urletul felinarului, frunzele se înroşesc ca un prundiș lins de furtuna salivei. (Acum, înconjurat de oglinzi, îmi neagă visele și slăbiciunea mea de-a înțelege prisma sfârcurilor tale, ecourile vinovate ale absurdului, clarobscurul, unde este împușcată dantela frunzelor.)

Mirosul corpului tău mă face mereu paranoic, până în punctul de-a pierde echilibrul anatomiei: această asemănare cu lacrimile întunericului construit într-o sticlă de droguri.

La capătul bărcilor, îmi rămâne doar ombilicul, ca o floarea-soarelui în flăcările infinitului.

Din Poemele neîncrederii, 2018.
© André Cruchaga
© Ioana Haitchi, traducerea, 19.06.2018, Klausenburg
Imagine: Pinterest
ARRULLO
En la linterna del aullido, las hojas sonrojan como un guijarro lamido por la tempestad de la saliva. (Ahora rodeado de espejos me niegan los sueños y esa debilidad mía de asir el prisma de tus pezones, los ecos culpables del absurdo, el claroscuro donde se balacean los encajes del follaje.)

El olor de tu cuerpo siempre me provoca paranoias, al punto de perder el equilibrio de la anatomía: ese parecido al llanto de las oscuridades construidas en un frasco de fármacos.

Al final de los barcos, sólo me queda el ombligo como girasol en llamas del infinito.

De Poemas del descreimiento, 2018.
© André Cruchaga
Imagen Pinterest

martes, 12 de junio de 2018

INFINIT DE GREU

Imagen: Pinterest


INFINIT DE GREU
Va fi ochiul, cel care-şi aminteşte de acelaşi loc în brațe cu o tristeţe aspră a infinitului. (Acum pot citi scrisoarea moartă a mării şi nuanţa incoloră a zilei îndepărtate. Și ancorele prăfuite jucând rătăcirea.)

Întotdeauna încerc să descifrez lama sinucigașă a delirului şi să scap de spinii calendarului. (Nu ştiu cum să construiesc acest puzzle fără sângerarea de aripi.)

Dintre toate tăcerile, rămân cu numele tău şi cu hainele mele jerpelite obișnuite cu drumul.

Infinitul, el, începe să-mi facă un sens în gât. Mârâi surd…

Din Poemele neîncrederii, 2018.

Semnatura Andre Cruchaga-page-001
Semnatura Ioana-page-001 Traducerea, 12.06.2018, Klausenburg
Imagine: Pinterest
DURO INFINITO
Será el ojo el que recuerde el mismo sitio del regazo con una dura tristeza de infinito. (Ahora puedo leer la letra muerta del mar y la sombra incolora del día retirado. Y las anclas polvosas jugando al extravío.)

Siempre trato de descifrar la hoja de suicidio del delirium y darle de baja a las púas del calendario. (No sé cómo armar este puzzle de supersticiones sin sangrar de alas.)

De entre todos los silencios, me quedo con tu nombre y con mis trapos viejos acostumbrados al camino.

El infinito, aquél, empieza a tener sentido en mi garganta. Gruñe sordo el oleaje…

De  Poemas del descreimiento, 2018.
© Andre Cruchaga-page-001
Imagen Pinterest

lunes, 11 de junio de 2018

STATUIA DE SARE

Imagen cogida de Internet

STATUIA DE SARE
Statuia aceea de sare n-a încetat niciodată să fie tambur în piept, nici foame, nici n-a împlinit evadarea viselor: la ivirea zorilor a pătruns în cenuşa aruncată în rană ca un joc al somnolenței perpetue. (Nu știu dacă este adevăr sau iluzie acest foc unde cărțile liturgice acoperă viața cu o zi neîntreruptă de funeralii și sicrie.)

Din primăvara absentă, ştim deja totul, din lemnul ars al mării şi uitarea ei.

De acum înainte, jucărioara amintirilor şi zbaterea galbenă a unei păsări într-un moment nefast.

Din Poemele neîncrederii, 2018.
© André Cruchaga
Ioana Haitchi , traducerea,  11.06.2018, Klausenburg
Foto: InternetESTATUA DE SAL
Nunca aquella estatua de sal dejó de ser tambor en el pecho, ni hambre, ni cumplida fuga de los sueños: asomada el alba, ésta se adentra en la ceniza sumida en la herida como un juego de somnolencias perpetuas. (Ignoro si es verdad o ilusión esta hoguera donde los misales cobran vida en un antro incesante de exequias y féretros.)

De la primavera ausente, ya sabemos todo, de la madera quemada del mar y sus olvidos.

En adelante, el pedazo de juguete de los recuerdos y la manotada amarilla de algún pájaro en la deshora.

De Poemas del descreimiento, 2018.
© André Cruchaga

lunes, 4 de junio de 2018

TROPIEZOS

Imagen FB de Elena Buldum

TROPIEZOS
Todo queda limitado a los imposibles, a ese oscuro árbol de las semanas, al sueño detestable de las máscaras. (En las torpes alas de la mañana tirita el cierzo con agujeros abisales.)

Sé del tintineo de la saliva cuando se agitan las emociones. Y hay punzadas detrás de toda la destrucción.

Al cabo, ahí en la puerta, se corta la respiración, de cara a la imagen de lo inesperado.

(Después de mirar la roca en lo alto, viene el descenso. Sólo entonces aparecen los senderos reales y el desorden innumerable de las jaulas.)

De “Poemas del descreimiento”, 2018.
© André CruchagaPOTICNELI
Totul se limitează la imposibil, la acel copac întunecat de săptămâni, la visul detestabil al măștilor. (În aripile întunecate ale dimineții el tremură vântul cu găuri abisale.)

Știu despre mirosul de saliva când emoțiile sunt agitate. Și în spatele distrugerii sunt dureri.

În sfârșit, la ușă, își tăie suflarea, îndreptându-se spre imaginea neașteptată.

(După ce se uită la stânca de sus, coborârea vine, numai atunci apar adevăratele căi și nenumărate tulburări ale cuștilor.)

Din "Poemas del descreimiento", 2018.
© André Cruchaga
TRADUCCIÓN DEL CASTELLANO A RUMANO DE ELENA BULDUM

domingo, 20 de mayo de 2018

FIDEL DESTINULUI

Imagen cogida del FB de Elena Buldum

FIDEL DESTINULUI
Pentru Elena Buldum
Din foame în foame, drumurile sunt, de asemenea, aprinse: copularea zorilor în migrarea cuvintelor. Binecuvântați sunt pantofii diafani, pentru că ei dezvăluie trandafirul fără limite al luminii. Și acele asfalturi care îți revarsă respirația.

În aripa verde a ceții, timpul arcuit de amintiri trecute, în ciuda voinței infinite a drumului. (Ochii și picioarele se învârt în sinagoga poeziei, între vânt și ramurile sufletului.)

În vocea destinului și semințelor pe care pieptul le păstrează.

Uneori, numai sufletul este tăcut în fața flacării și, la fel ca San Juan de la Cruz, unul va strânge uitarea în fugă. Sau inima este consumată în pace.

Cuvântul va fi întotdeauna acea tăietură imensă a pupilelor.

(Acum cunosc când număr păsările și momentele imposibile de înroșire.)


FIEL DESTINO
A Elena Buldum
De hambre en hambre también se van incendiando los caminos: copula el alba en la migración de las palabras. Bienaventurados los zapatos diáfanos porque ellos desvelan la rosa inabarcable de la luz. Y esos asfaltos que desbordan el aliento.

En el ala verde de la niebla, el tiempo arqueado de postrimerías, pese a la voluntad de infinito del camino. (Ojos y pies aletean en la sinagoga del poema, entre el viento y las ramas del alma.)

Dentro de la voz el destino y las semillas que guarda el pecho.

A veces sólo calla el alma frente a la llama y, como San Juan de la Cruz, uno va acumulando olvidos en la huida. O consumiéndose en paz la entraña.

La palabra será siempre, ese vasto desgarramiento de pupilas.

(Ahora lo sé cuando hago recuento de los pájaros y las deshoras imposibles de sonrojar.)

De “Poemas del descreimiento”, 2018.
© André Cruchaga

jueves, 17 de mayo de 2018

VORTEX

Imagen cogida del FB de Elena Buldum


VORTEX
Pe piatra leșinată, peisajul brațelor mele, deznădejdea și stricăciunea ei, mușchiul concav al grotei tale.

Deja pe vârtej, înțeapă focul fără abreviere.

Apoi, vânătorul îi imprimă focul în tremurul mare de foc. (Până la gât, zahărul corporal al paradisului.)

Iar setea care mai tîrziu se oprește, sau cenușa care adăpostește epitafii, în mijlocul poeziei zilnice pe care o scriu in coșmarurile mele.

—Orice ar fi, este o izbucnire de beție și de moarte.

Din "Poemas del descreimiento", 2018.
© André Cruchaga
Poema traducido en rumano de Elena Buldum

VÓRTICE
Sobre la piedra desfallecida, el paisaje de mis brazos, el desenfreno y su refriega, el musgo cóncavo de tu gruta.

Ya sobre el vórtice, punza la hoguera sin abreviatura.

Luego el cazador imprime su fuego entre la elevada aljaba del fuego. (Hasta el cuello el azúcar corpóreo del paraíso.)

Y la sed que después deviene en silencio: o la ceniza que cobija epitafios, en medio del poema diario que escribo en mis pesadillas.

—Como quiera que sea estallo de embriaguez y muerte.

De “Poemas del descreimiento”, 2018.
© André Cruchagadomingo, 13 de mayo de 2018

NICIO ETERNITATE

Imagen Pinterest


NICIO ETERNITATE
Aici, nici măcar frigul nu întâlnește nostalgia,
nici nu există azil pentru suflet:
totul e devorat ori disimulat de mesageria efemeră
a licuricilor, de cartea poştală a cenuşei
sau de simpla vigilă ce suie
ca o condamnare;
— vom spune că stațiile sunt clopote efemere,
șiruri de ecouri irevocabile şi labirinturi.

De fapt, nimic nu durează,
fiecare dintre ele sunt jocuri ale inocenței.
Pe laturi sunt pietre din timpul sângerării
și a tulburatelor bolți.

De mai multe zile trece doar uitarea, ca o pasăre de rău augur,
ca tot ce are gust de remuşcare,
gerul din gură
sau acel deşert care muşcă între dinți.
Și cine ne-a unit pentru a deveni vulnerabili
în fiecare zi în faţa oglinzii?
Și cine ne-a aruncat în această cruzime blestemată a mlaştinilor?
Oricine ar fi e devorat de forța sării.

Frica ne obligă să trăim printre molii de tabanco.
Fiecare trece prin gări și pumnale:

(Minute fără amulete în frigul pieptului
sau oglindirea verilor
pe marginea pragului revărsat în ochi.)

Sub umbrelă, capcana fulgerelor.
Aceleași foarfece locuite de croitori,
cerneala de pe schela farului din floarea-soarelui,
tatuajele fără nicio sensibilitate,
buruienile circului şi capcanele lor furioase.

(Desigur, nu-mi ajută eternitatea și silueta ei de antrum.
Nu după ce ați răsturnat golurile din rafturi,
Nu pe un altar nelocuit de vise,
nu atunci când cuvintele cresc în fisuri,
nu când nebunia a declanşat febra orașelor.
Suntem în tranziţia istoriei repetate a foamei,
aceea care e întotdauna în doliu
și la aceeaşi distanţă somnambulă a vântului.
Ieri, oarbă era setea, oarbă speranța din surâs.
Carnea devine în mod necesar, ultima;
și anumite certitudini încep să dispară.
Acolo unde pădurea nopții dezlănțuie
frunza ce cade testamentar pe trotuare.)

Din cartea „Blues”, 2012 (nepublicată). 140 pag.
© André Cruchaga, Barataria, 2012
© Traducerea Ioana HAITCHI, 13.05.2018, Klausenburg
Imagine: Pinterest
NINGUNA ETERNIDAD
Aquí ni siquiera el frío se junta con la nostalgia,
ni hay asilo para el alma:
todo lo devora o disfraza la mensajería efímera
de las luciérnagas, la postal de ceniza,
o la simple vigilia que asciende
como una condena;
—diremos que las estaciones son campanas efímeras,
hilos de irrevocables ecos y laberintos.

En realidad, nada sostiene
cada uno de los juegos de la inocencia.
En los costados hay piedras de tiempos sangrantes
y agitados firmamentos.

A más días, sólo atraviesa el olvido como ave de mal agüero,
como todo lo que sabe a remordimiento,
la escarcha en la boca,
o aquel desierto a dentelladas entre los dientes.
¿Quién nos juntó para hacernos vulnerables
cada día frente al espejo?
¿Quién nos arrojó a esta crueldad maldita del páramo?
Quienquiera es devorado por la fuerza de la sal.

El miedo nos obliga a vivir entre la polilla del tabanco.
Cada uno atraviesa estaciones de trenes y puñales:

(Minutos sin amuletos en el frío del pecho,
O espejos de estíos
al borde del umbral derramado en los ojos.)


Debajo del paraguas, la trampa de los relámpagos.
Las mismas tijeras habitadas de las sastrerías,
la tinta en el patíbulo del faro de los girasoles,
los tatuajes deshabitados de toda ternura,
las malezas del circo y sus atavíos enardecidos.

(De cierto, no me sirve la eternidad y su silueta de antro.
No luego de deshacer los huecos de las estanterías,
No sobre la mesa deshabitada de los sueños,
no cuando las palabras crecen en extravíos,
no cuando el morbo desatada ciudades de fiebre.
Somos en lo transitorio la repetida historia de las hambres,
aquello que permanece en duelo,
y en la misma distancia sonámbula del viento.
Ayer era ciega la sed, ciega la esperanza en la risa.
La carne se hace necesariamente postrera;
y ciertas las certidumbres del desvanecimiento.
Ahí donde el bosque de la noche se desata,
la hoja cae testamentariamente en las aceras.)

Del libro “BLUES”, 2012 (inédito). 140 pp
© André Cruchaga, Barataria, 2012